Endeks Kuralları

Endeks Kuralları

1. AMAÇ

Ziraat Portföy Katılım Endeksi (Endeks), Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. müşterilerinin yatırım yapabileceği, İslami Finans prensiplerine uygun faaliyet gösteren şirketlerin paylarından oluşturulan portföyün fiyat ve getiri performansının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

2. YÖNETİM

2.1.  Endekslere alınacak ve çıkarılacak paylar Endeks Danışma Kurulu’nun da onayı ile Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Birimi tarafından belirlenir. “Endeks Danışma Kurulu”, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından oluşturulur ve ilan edilir.

2.2.  Endeksin hesaplanması, sürekliliğinin sağlanması ve verilerin sunulmasına yönelik işlemler Borsa İstanbul tarafından yapılır.

2.3.  Bu kurallarla düzenlenmemiş her konuda yapılacak uygulama Endeks Danışma Kurulu tarafından belirlenir, Borsa İstanbul’un da uygun bulması halinde duyurularak uygulamaya alınır. Acil durumlarda Borsa İstanbul kendi endeksleriyle paralel uygulama yapabilir.

2.4.  Bu “Ziraat Portföy Katılım Endeksi Temel Kuralları”, Sözleşmeye aykırı bir hüküm içermemek koşuluyla, sözleşmenin yeniden tanzimine gerek olmaksızın bilgi vermek ve ilan etmek kaydı ile Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. ve Borsa İstanbul’un ortak kararıyla yeniden düzenlenebilir.

2.5.   Endeksin kapsamındaki paylarda bir değişiklik olduğunda değişiklikler Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından en geç değişikliğin geçerli olacağı tarihten önceki iş günü saat 16:30’a kadar (Yarım gün ise en geç saat 12:00’ye kadar) Sözleşmede belirtilen şekilde Borsa İstanbul’a bildirilir. Bu saatten sonra yapılacak bildirimlerde düzeltme, bildirim tarihini takip eden ikinci işlem gününden itibaren geçerli olacak şekilde yapılır.

2.6.   Endeks ile ilgili her türlü bilgilendirme ve duyuru www.ziraatportfoy.com.tr internet sitesinden yapılır.

3. ENDEKS HESAPLAMAYA BAŞLAMA

Endeksin başlangıç tarihi 01.07.2016 olup, 01.07.2016 tarihinden itibaren, eşanlı verilerden fiyat ve getiri endeksi olarak hesaplanmaya başlanmıştır. Endeksin 01.07.2016 tarihindeki başlangıç değeri 100.000’dir.

4. TANIMLAR VE GENEL KURALLAR

4.1 Piyasa Değeri

Piyasa değeri, sermayeyi temsil eden toplam pay sayısının (esas sermaye sisteminde yapılan sermaye artırımlarında sermayenin tescil ve ilanına kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda (MKK) oluşturulan geçici paylar da dahil olmak üzere) pay fiyatı ile çarpılması suretiyle hesaplanır.

4.2 Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı

Fiili dolaşımdaki pay oranı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, Borsa İstanbul piyasalarında işlem gören payların halka açıklık oranlarını gösterir bir kavram olarak tanımlanmış olup, MKK tarafından hesaplanarak ilan edilir. Endeks hesaplamalarında Borsa İstanbul’un kendi endekslerinde kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranları aynen kullanılır.

4.3   Fiili Dolaşımdaki Payların Katsayılı Piyasa Değeri

Fiili Dolaşımdaki Payların Katsayılı Piyasa Değeri, toplam piyasa değerinin fiili dolaşımdaki pay oranı ve katsayı ile çarpılması suretiyle hesaplanır.

4.4   A, B, C ve D Listeleri

Borsa İstanbul’da işlem gören payların SPK tarafından belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilmesi suretiyle oluşturulan, alım satım esasları farklılaştırılmış ve farklı tedbirlerin uygulandığı listeleri ifade eder. Listeler Borsa İstanbul tarafından ilan edilmektedir.

4.5   Döviz Kuru

T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilen Döviz Alış kurlarını ifade eder.

4.6   Fiyat ve Getiri Endeksleri

Endeks hem Fiyat hem de Getiri olarak hesaplanır. Fiyat Endeksi ve Getiri Endeksi arasındaki tek fark nakit temettü ödemelerinde ortaya çıkar. Nakit temettü ödemelerinde; Getiri Endeksinin bölen değerinde ödenen temettünün endekse dahil paylara ağırlıkları oranında yatırıldığı varsayımıyla düzeltme yapılırken, Fiyat Endeksinin bölen değerinde ödenen temettünün portföy dışına çıkarıldığı varsayımıyla düzeltme yapılmaz.

4.7   Kapsam Dışı Paylar

Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda ve Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören paylar ile D listesi’nde yer alan paylar Endekse dahil edilmez. Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem gören şirketler ile Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda işlem gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarından, A, B ve C listelerinde yer alanların payları Endeksin kapsamında yer alabilir.

4.8   Değerleme Günü:

Endeksin kapsamına ilişkin yapılan periyodik gözden geçirme sırasında, değerlemede kullanılan verilerin ait olduğu günü ifade eder. Değerleme günü Aralık, Mart, Haziran ve Eylül aylarında ayın ilk Cuma günüdür (Tatile denk gelmesi halinde önceki iş günüdür). Periyodik gözden geçirmeler sırasında finansal oranlar için Değerleme Günü itibariyle açıklanmış en son mali tablolar dikkate alınır.

4.9   Değerleme Dönemi:

Endeksin kapsamına ilişkin yapılan periyodik gözden geçirme sırasında, değerlemede kullanılan verilerin ait olduğu dönemi ifade eder. Değerleme dönemi piyasa değeri verileri için Aralık, Mart, Haziran ve Eylül aylarında ayın ilk Cuma gününden geriye doğru bir yıldır.

4.10 Endeks Dönemi:

Endeksin kapsamına ilişkin yapılan periyodik gözden geçirme sonucunda endeksin kapsamında yapılan dönemsel değişikliklerin geçerli olacağı dönemi ifade eder. Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık olmak üzere 4 endeks dönemi vardır.

4.11 Dönemsel Değişikliklerin İlanı:

Endeksin kapsamında dönemsel olarak yapılacak değişiklikler ilgili Endeks Dönemi başından en az 2 iş günü önce ilan edilir.

4.12 Endekslerin Hesaplanma ve Yayım Saatleri

Fiyat Endeksleri Borsa İstanbul’un seans saatleri süresince her 10 saniyede bir hesaplanır ve eşanlı olarak yayımlanır. Getiri Endeksleri ise her günün sonunda bir kez hesaplanır ve yayımlanır.

4.13 Veri Hassasiyetleri

VERİ HASSASİYETLERİ

Endeks Değerleri

Tamsayıdan sonra 2 hane

Endeks Bölen Değerleri

Tamsayıdan sonra 8 hane

Fiili Dolaşımdaki Pay Oranları FDPO (%)

FDPO < % 1 ise tam sayıdan sonra 2 hane, FDPO>= % 1 ise tam sayı

Katsayı

Tam sayıdan sonra 12 hane

4.14 Katsayı

Payın endeks içindeki ağırlığını ayarlamaya yarayan 0’dan büyük, 1’den küçük veya 1’e eşit bir sayıdır. Payın endeksteki ağırlığı, belirlenmiş sınırlama oranından küçükse katsayı 1’e eşittir, büyükse payın endeks içindeki ağırlığının sınırlama oranına indirilmesini sağlayacak sayıdır.

4.15 Sınırlama Oranı

Sınırlama oranı, payın endeks içindeki ağırlığını sınırlayan orandır. Ziraat Portföy Katılım Endeksinde 17.10.2016 tarihinden itibaren bir payın ağırlığı %10 ile sınırlanmıştır.

4.16 Sınırlama Yöntemi

Sınırlamada aşağıdaki yöntem uygulanır.

Endeksin kapsamında değişiklik olduğunda sınırlama yapılmadan (varsa sınırlama kaldırılarak) endeks kapsamında yer alan payların ağırlıkları kontrol edilir, ağırlığı sınırlama oranından büyük olan pay varsa, sınırlama oranına çekilir.

Kapsamında yer alan paylar periyodik olarak gözden geçirilen endekslerde, endeks dönemi başında, varsa endeks kapsamındaki değişiklikler ve özsermaye halleri kapsamındaki değişiklikler yapıldıktan sonra sınırlama yapılmadan (varsa sınırlama kaldırılarak) payların ağırlıkları incelenir. Ağırlığı sınırlama oranından büyük olan pay varsa, sınırlama oranına çekilir.

4.17 Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)

Sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve www.kap.org.tr internet adresinden kamuya duyurulduğu elektronik sistemi ifade eder.

5. HESAPLAMA YÖNTEMİ VE DÜZELTME