Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hususunda Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. (“Ziraat Portföy”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun'un "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

1.    Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Ziraat Portföy, sizlere ait kimlik, iletişim, özgeçmiş, hukuki işlem, müşteri işlem, lokasyon, kamera görüntüleri, ses kayıtları, risk yönetimi bilgisi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, demografik bilgiler, eğitim seviyesi ve gelir seviyesi bilgilerinizi; Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil işlemler, elektronik posta, başvuru formları araçları üzerinden, Şirketimiz ile yapılan her türlü yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olarak ve KVKK’nın 5/2(a) maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK’nın 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK’nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK’nın 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, KVKK’nın 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 5/2(f) maddesi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

 •     Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu gibi Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, 
 •     Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Merkez Bankası (TCMB), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Borsa İstanbul A.Ş.(BİST), Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM), Takasbank gibi resmi, idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerine uyulması, 
 •     Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması, 
 •     Tabi olduğumuz mevzuatlar uyarınca müşterimizi tanımamız konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere mesleğiniz, gelir durumunuz, Şirketimizde işlem yapma amacınız gibi bilgilerinizin kaydedilmesi, 
 •     Tabi olduğumuz mevzuatlar uyarınca bilgi suiistimali veya piyasa dolandırıcılığına ilişkin şüpheli işlemlerin bildirilmesi, 
 •     Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin Şirketin Müşteri İlişkileri Yönetmeliği kapsamında kayıt altında tutulması, durum tespitinin yapılması ve ilgili kişiye geri dönüşün sağlanması,
 •     Elektronik ortamda veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 •     İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,
 •     Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası,
 •     Sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması, 
 •     Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin,
 •     Sosyal Medya üzerinden yapılan talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve çözüm önerilmesi, 
 •     Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 •     Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
 •     Şirketimizin ana ortağı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve diğer Ziraat Finans Grubu şirketlerinin yurtiçi ve yurtdışı şube ya da iştirakleriyle yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi, 
 •     Şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi, 
 •     Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
 •     Güvenlik sebebiyle ve/veya kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında Şirketimize ait lokasyonda kamera görüntülerinin kaydedilmesi, 

amaçlarıyla işlenmekte ve paylaşılmaktadır.

2.    Kişisel Verilerinizin Aktarımı 

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 1. maddesinde yer alan amaçlar ve hukuki sebeplerle SPK, TCMB, MASAK, TSPB, MKK, BİST, Takasbank, YTM, Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve iştirakleri başta olmak üzere yurtiçi ve/veya yurtdışı muhabir banka ve hizmet aldığımız üçüncü kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

3.    Kişisel Verileriniz Saklanması 

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

4.    Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

 Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Ziraat Portföy’e yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Ziraat Portföy tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 •     Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 •     Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •     Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 •     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 •     Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 •     Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 •     Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 •     İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •     Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarınız bulunmaktadır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi No:83 Kat:2-6 adresine bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanısıra, bilgi@ziraatportfoy.com.tr adresine veya ziraatportfoy@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adreslerini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. 

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgi kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.