Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Üsküdar Gayrimenkul Yatırım Fonu

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Üsküdar Gayrimenkul Yatırım Fonu

Fon Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi değer artışı, alım satım kazancı ve kira geliri elde etmek amacıyla Tebliğ'de izin verilen gayrimenkul yatırımlarını yapmak ve yine Tebliğ'de izin verilen faaliyetleri yürütmektir. Fon'un önceliği değer artışı ve alım satım kazancı elde etmek olmakla birlikte, Fon varlıklarını elde tuttuğu süre boyunca kira geliri de elde edebilir. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte bir takdiyat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Fon'un menfaatine olması durumunda, satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satılan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir. Fon sermaye piyasası mevzuatında izin verilen sınırlamalar dahilinde nakdi veya gayrinakdi finansman kullanabilir veya finansman limitleri tesis ettirebilir. Fon malvarlığı, Tebliğ'in 23. maddesi kapsamında rehnedilebilir ve teminat gösterebilir. Fon'un faaliyet ve yatırımlar, katılım finans ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Fon Kodu ZUG
Fon Toplam Değeri 1396897125,89
Fon Birim Fiyatı 3,531684
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 0,599
En Az Alınabilir Pay adedi 100000000 Pay ve Katları
En Az Satılabilir Pay adedi 100000000 Pay ve Katları

Fon Varlık Dağılımı

  • Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
  • Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.