Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Başak Katılım Gayrimenkul Yatırım (TL) Fonu

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Başak Katılım Gayrimenkul Yatırım (TL) Fonu

Fon Stratejisi

Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon’un yatırım stratejisi değer artışı, alım satım kazancı ve kira geliri elde etmek amacıyla Tebliğ’de izin verilen gayrimenkul yatırımlarını yapmak ve yine Tebliğ’de izin verilen faaliyetleri yürütmektir. Fon’un önceliği değer artışı ve alım satım kazancı elde etmek olmakla birlikte, Fon varlıklarını elde tuttuğu süre boyunca kira geliri de elde edebilir. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Fon sermaye piyasası mevzuatında izin verilen sınırlamalar dahilinde nakdi veya gayrinakdi finansman kullanabilir veya finansman limitleri tesis ettirebilir. Fon malvarlığı, Tebliğ’in 23. maddesi kapsamında rehnedilebilir ve teminat gösterilebilir. Fon’un gayrimenkul yatırımları ve yönetimi, katılım finans ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Fon Kodu ZPV
Fon Toplam Değeri 48808370,85
Fon Birim Fiyatı 1,626946
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1
En Az Alınabilir Pay adedi 1 Pay ve Katları
En Az Satılabilir Pay adedi 500000000 Pay ve Katları

Fon Varlık Dağılımı

  • Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
  • Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.